Skip to content

Duurzame energie-opwekking

Verduurzaming van de energievoorziening is een hot item en de ontwikkelingen op dit gebied gaan zeer snel. Materiaalverbetering en techniekontwikkeling zorgen voor steeds hogere vermogens, rendementen en kostenverlaging van onder meer zonnepanelen en windmolens. De opwekking van duurzame energie en het energieverbruik lopen niet parallel. Hierdoor en vanwege de toename van het aandeel duurzame energie wordt energie-opslag een steeds belangrijker thema. Naast batterijen kan ook waterstof als opslagmedium gebruikt worden. Een juiste systeemkeuze is essentieel voor een optimale afstemming tussen het verbruikspatroon, de energieopwekking en de eventuele opslag van tijdelijke overschotten. Wij kunnen u hierin deskundig adviseren en begeleiden.

Zonne-energie

Nederland heeft een oppervlakte van 41.500 km2 waarvan 80% bestaat uit land. Om ons totale energieverbruik (3150 PJ) af te dekken zouden we 15% van ons land met zonnepanelen moeten bedekken. Dit geeft een beeld van het immense duurzame potentieel dat beschikbaar is. Zonnepanelen brengen het meest op in de zomermaanden. De energiebehoefte is echter het grootst in de wintermaanden zodat opslag nodig is om zonne-energie te kunnen bufferen voor gebruik op andere momenten. Vooralsnog gebeurt dit merendeels door teruglevering aan het elektriciteitsnet, echter de opslagcapaciteit van het landelijke net is beperkt. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van opslag

Zonne-energie kan worden omgezet in elektriciteit (zonnepanelen) en warmte (zonnecollectoren). Zonne-energie is bij uitstek geschikt voor kleinschalige toepassing. Zonnepanelen (PV) worden het meest toegepast en doorgaans worden PV-systemen zo ontworpen dat ze het stroomverbruik volledig kunnen afdekken. Voor een gemiddelde woning met een stroomverbruik van 3500 kWh betekent dit dat er ongeveer 13 zonnepanelen van 300 Wp nodig zijn. Hiervoor is ongeveer 25 m2 schuin dakoppervlak nodig of ruim 35 m2 platdak. Wat er in uw situatie mogelijk is kunnen wij via een maatwerk PV-advies voor u bepalen.

Windenergie

Wereldwijd is windenergie één van de snelst groeiende vormen van duurzame energieopwekking. Tijdens de levensduur van windturbines – ongeveer 20 jaar – produceren deze tot 80 keer zoveel energie als er nodig voor de productie ervan. Ze dragen daarom zeker bij aan CO2-reductie. Windturbines worden ingedeeld in horizontale as windturbines (HAWT) en verticale as windturbines (VAWT). De HAWT turbines hebben een aanmerkelijk hoger rendement dan VAWT turbines, vandaar dat de meeste research en ontwikkeling uitgaat naar deze types. Het is de tendens om steeds grotere windturbines te bouwen. Dit omdat de opbrengst sterk stijgt met de lengte van de rotorbladen en met de ashoogte (vanwege hogere windsnelheden op grote hoogte). Hoge windturbines met grote wieken zijn dus optimaal voor een hoge opbrengst.

Voor de gebouwde omgeving komen echter alleen kleine windturbines in aanmerking. Hiervan bestaan inmiddels ook al rendabele types mits in windrijke gebieden geplaatst. De windsnelheid moet minimaal zo’n 5 m/s zijn wil er sprake zijn van een geschikte locatie. De wind is in ons land het sterkst in de wintermaanden en neemt af in de zomermaanden. Daarom brengen windturbines het meest op in de koudere maanden. Dit is gunstig omdat in die maanden de energiebehoefte het grootst is. Wat er in uw situatie mogelijk is kunnen wij via een maatwerk windenergie-advies voor u bepalen.

Energie-opslag

Duurzame stroomopwekking en energieverbruik lopen niet parallel. Het surplus wordt doorgaans teruggeleverd aan het net. Maar in de toekomst – bijvoorbeeld zodra de salderingsregeling vervalt – wordt dit financieel minder interessant. Hierdoor en vanwege de toename van het aandeel duurzame energie in de landelijke stroomproductie wordt energie-opslag een steeds belangrijker thema. Hiervoor staan verschillende opties open zoals opslag in batterijen, boilers en waterstof. Batterijen en boilers zijn het meest geschikt voor korte termijn opslag en waterstof ook voor langere termijn.

Opslagcapaciteit is echter kostbaar dus het is wenselijk dit aandeel zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan door het verbruik en de opwekking zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen en het restant op te slaan. In buitengebieden en op bedrijventerreinen kan dit door zonnepanelen en windenergie te combineren. Dit levert door het jaar heen een gelijkmatiger opbrengstpatroon op dat beter aansluit bij de energiebehoefte. In woongebieden kan men denken aan bijvoorbeeld zonnepanelen in combinatie met slimme aansturing van elektrische apparaten.